Algemene Voorwaarden

1 Definities 

a. Opdrachtnemer: Yaomi de Lange, eigenaar van Yao Coaching dat is ingeschreven onder KVK nummer 77379802.

b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer ofwel de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt en/of de degene die deelneemt aan de interventies.

c. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening. 

d. Cliënt: persoon die deelneemt aan het retraite/traject/pakket of een sessie. 

e. Sessies: hiermee worden alle diensten en producten bedoeld ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt. Hierin vallen onder andere: retraites, nature quests, coaching sessies, de (zelfhulp) boeken, workshops, training, webinar en klankschaalmassages. Deze zijn allen geen alternatief voor de reguliere geneeskunde, maar ter aanvulling om bij te dragen aan de eigen ontwikkeling van de cliënt.

2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van de opdrachtnemer.

b. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

c. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

d. Wanneer de opdrachtgever besluit tot een overeenkomst te gaan met de opdrachtnemer, gaat hij akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

3. Uitvoering van de overeenkomst 

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting. Yao Coaching is gericht op zelfinzicht, zelfreflectie en persoonlijke groei, zonder het resultaat te garanderen. De cliënt is zelfverantwoordelijk voor de gemaakte keuzes en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de sessies als de periode daarna. De sessies worden op eigen verantwoordelijkheid van de cliënt gevolgd. 

c. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk door mogelijke schade die voorkomt door deze derde partij. 

d. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

e. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de opdrachtnemer een correct beeld te schetsen van de psychosociale problematiek en fysieke gesteldheid. Ook voor wat betreft medicijngebruik en andere therapieën. Wanneer er sprake is van lichamelijke en/of psychische klachten, wordt geraadpleegd een arts te raadplegen.

f. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (in)directe schade, emotionele schade of schade die voortvloeit uit of in verband met de geboden diensten.

g. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor wat er buiten de sessies gebeurd.

h. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 

4. Prijzen, offertes en totstandkoming van overeenkomst 

a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

b. Factuur is vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB en dus zijn tarieven zijn vrijgesteld van btw, tenzij anders aangegeven.

c. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

d. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

e. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of behandelovereenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer opdrachtnemer een mondelinge afspraak schriftelijk bevestigd heeft.

f. Indien wijzigingen of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

5. Duur en beëindiging overeenkomst

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

b. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, of het tijdstip van voltooiing beïnvloedt, zal opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

e. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. 

6. Betalingsvoorwaarden 

a. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

b. Facturen dienen door opdrachtgever uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Wanneer niet binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt betaald, wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Wanneer na nog eens 14 dagen niet wordt betaald, volgt een schriftelijke sommatie. Bij het verzenden van deze sommatie wordt per keer een bedrag van 30 euro als zijnde administratiekosten in rekening gebracht. Na overschrijding van de genoemde termijn in de sommatie is zonder nadere ingebrekestelling de opdrachtnemer gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

c. Bij betalingsachterstand is de opdrachtnemer gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Sessies

a. Betalingen dienen voorafgaand te worden betaald op basis van de door opdrachtnemer verzonden factuur, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Pas na betaling wordt de behandeling voortgezet/gestart aan het traject/pakket (dit artikel staat boven de regel om twee weken de tijd te hebben voor de betaling).

b. De sessies zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

c. De sessies dienen binnen 365 dagen na de aankoopdatum plaats gevonden te hebben. Na deze datum is er geen recht meer op de sessies of restitutie van het geld.

Face to Face

a. Vanaf een afstand van 25 km vanuit de Zonneweide 12 in Dongen wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht van 0,35 euro per kilometer. Eventuele parkeerkosten worden altijd in rekening gebracht. 

7. Annulering en opzegging gemaakte afspraken 

a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor 1 op 1 afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Bij deelname aan trajecten met vooraf bekende datums is het niet mogelijk restitutie te krijgen voor de niet aanwezige dagen. Wel is het mogelijk, indien er binnen hetzelfde jaar eenzelfde programma/sessie is en mits deze niet vol zit, ter vervanging hieraan deel te nemen. 

b. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren/verzetten, dient de opdrachtgever dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan opdrachtnemer te worden doorgegeven per email (yaocoaching@gmail.com) en is pas definitief na bevestiging van ontvangst. 

c. Wanneer de afspraak te laat of niet geannuleerd is, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, ook in situaties van overmacht. Indien het gaat om een gemaakte afspraak dat onderdeel is van een pakket of cadeaubon, komt deze te vervallen, zonder recht op restitutie.

d. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de gemaakte afspraak, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

e. De opdrachtnemer behoud het recht te allen tijde de overeenkomst op te zeggen, tenzij anders is overeengekomen. 

8.Geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b. In overleg met de opdrachtgever kan deze geheimhouding worden opgeheven, in geval van bijvoorbeeld een doorverwijzing/waarneming. Ook kan deze geheimhouding worden opgeheven wanneer er sprake is van dreigend gevaar voor zowel de cliënt als de samenleving. De opdrachtnemer behoudt het recht deze geheimhouding in dat geval te doorbreken en de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.

c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

d. Op alle communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen dienen ervan op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

e. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever. 

f. Voor opleidingsdoeleinden kunnen casussen uit de praktijk worden gebruikt, maar dat zal altijd anoniem en onherkenbaar zijn. 

g. Indien er sprake is van samenwerking met collega’s zullen zij inzage hebben in (delen van) de medische en persoonsgegevens. De cliënt dient expliciet toestemming te geven voor het uitwisselen van zijn/haar gegevens. 

h. De opdrachtnemer zal een dossier aanmaken gedurende het traject/pakket om goede behandeling mogelijk te maken. 

9 Algemeen

a. Klachten kunnen worden gemaild naar de opdrachtgever, waarna deze zo spoedig mogelijk een reactie zal geven. 

b. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

c. Voor auteurs, merk, modellen, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom van de opdrachtnemer die worden gebruikt in de uitvoering van de overeenkomst van geleverde diensten, is en blijft de opdrachtnemer de respectievelijke eigenaar van deze rechten. 

d. Met het aangaan van de overeenkomt door een traject te starten verklaart de cliënt niet onder behandeling te staan van een psychiater, psycholoog of specialist voor de mentale gezondheid of aandoening noch dat de cliënt een ernstige mentale stoornis heeft. Tevens verklaart de cliënt met het aangaan van de overeenkomst geen medicatie te gebruiken betreffende de mentale gezondheid. 

e. Wanneer er aanpassingen/veranderingen zijn in deze Algemene Voorwaarden zullen de betrokkenen op de hoogte worden gesteld.

f. Deelname is op eigen risico. Zorg dat u goed verzekerd bent.  Schat uw eigen fysieke en mentale gesteldheid goed, met name voor uw eigen veiligheid.  

g. De actievoorwaarden zijn een onderdeel van de Algemene Voorwaarden.


10 Disclaimer

a. Yao Coaching is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van het online programma of het ondergaan van sessies.

b. Yao Coaching behoudt zich het recht voor de begeleiding en/of behandelingen te staken totdat er contact is geweest met een arts, medisch specialist of psychiater. Het meedoen aan de sessies valt volledig onder het eigen risico van de klant.

c. De inhoud van de diensten van Yao Coaching zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist of psychiater. Het gebruik van sessies en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding daarvan, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant.

d. Yao Coaching aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Yao Coaching en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder onze toestemming.

e. De inhoud van de sessies kunnen onder andere gebaseerd op de boeken en methode van Transactionele Analyse, Roos van Leary, schema therapie, EFT, Energetic Sound Touch, ACT, reiki, zouttherapie, aromatherapie, Het Element Principe en skills die ons leren leven met de natuur om ons heen.

f. Yao Coaching heeft de intentie om al de materialen en kennis zo zorgvuldig mogelijk te gebruiken en zorgvuldig rekening te houden met intellectuele eigendommen zoals bekend.

g. Yao Coaching heeft de nadrukkelijke intentie om de kennis en achtergronden alleen te gebruiken ter verbetering van de klachten van cliënten. De door Yao Coaching verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Yao Coaching streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is. De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Yao Coaching ingericht en worden niet door Yao Coaching gemaakt.

h. Yao Coaching aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.  

Aangepast in: Januari 2022