Privacy Statement

Yao Coaching Privacy Statement

Yao Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement. 

1 Contactgegevens 

Yao Coaching, Coaching voor jou! 

yaocoaching@gmail.com

http://yaocoaching.nl

+31627243745 

2 Definities 

a. Opdrachtnemer: Yaomi de Lange, eigenaar van Yao Coaching. 

b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer ofwel de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt en/of de degene die deelneemt aan de interventies.

c. Cliënt: persoon die deelneemt aan het traject of een sessie. 

d. Toestemming: Opdrachtgever en cliënt geven toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de in dit statement genoemde doeleinden. 

e. Overeenkomst: Afspraak tussen twee of meerdere partijen waarbij er over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien.

3 Persoonsgegevens die worden verwerkt

De volgende door de opdrachtgever/cliënt verstrekte persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om gebruik te kunnen maken van de diensten. 

Achternaam, voornaam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, huisadres, woonplaats, telefoonnummer, werkgever, beroep, functie, gegevens partner en evt. kinderen en evt. aanvullende informatie die door de opdrachtgever/cliënt wordt verstrekt. 

4 Gebruik persoonsgegevens  

a. De opdrachtnemer kan een dossier aanmaken gedurende het traject om goede behandeling mogelijk te maken.

b. De opdrachtnemer zal de persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen: 1. Afhandeling van betalingen, 2. Om te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren. En 3. Voor het versturen van een nieuwsbrief en/of reclame. Wettelijk verplichte persoonsgegevens die o.a. nodig kunnen zijn voor de belastingaangifte. 

c. De persoonsgegevens zullen niet verkocht worden aan derden. Wanneer de uitvoering (deels) door derden wordt uitgevoerd, zullen de gegevens wel worden gedeeld. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk door mogelijke schade die voorkomt door deze derde partij. 

5 Beveiliging 

a. Yao Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen op misbruik, neem dan contact op met Yao Coaching.

6 Algemeen 

a. Persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven in het klantenadressenbestand staan.

b. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

c. Je hebt het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Er kan een verzoek ingediend worden of bezwaar gemaakt worden door te mailen naar Yao Coaching. In deze mail zal ook een kopie van je ID/paspoort moeten worden toegevoegd om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

d. Indien jij jezelf aanmeld voor een gratis aanbod, geef je Yao Coaching ook het recht minimaal één keer telefonisch contact op te nemen.  

Aangepast in: Juni 2020